Algemene voorwaarden 1.0

 
Gegevens van gebruiker

Orbit is gevestigd aan Van Schevichavenstraat 4, 6511 LM Nijmegen en Kleine Molenstraat 8D, 6661 ED Elst.

Klik hier om alle bedrijfsgegevens te bekijken

 

1.1 Alle door Menn Com / Bas Derksen gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan,
zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

1.2 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

Prijzen zijn inclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.

1.3 Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen, tenzij anders opgegeven en binden Menn Com / Bas
Derksen pas Na schriftelijke bevestiging zijdens Menn Com / Bas Derksen.

LEVERINGEN 2.0

2.1 Alle door Menn Com / Bas Derksen te leveren goederen worden verzonden voor rekening van koper,
dit met inbreng van vrachtvrije verzendingen.

2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden
opgegeven. Overschrijding van de levertijd of de reparatieduur kan de afnemer nimmer aanspraak geven
op schadevergoeding of annulering van de bestelling of de opdracht.

2.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Menn Com / Bas Derksen vinden,
Menn Com / Bas Derksen tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
voeren, heeft Menn Com / Bas Derksen het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te annuleren of uit te laten voeren. Menn Com / Bas Derksen stelt van een dergelijk besluit de koper in
kennis.

2.4 De afnemer dient Menn Com / Bas Derksen in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken
en te corrigeren.

2.5 Klachten laten de betalingsplicht van de klant onverlet.

2.6 Bij ter reparatie aangeboden goederen, waarvan blijkt, dat de reparatie niet door Menn Com / Bas
Derksen kan worden uitgevoerd, om welke reden dan ook, behoudt Menn Com / Bas Derksen zich het
recht voor de kosten, welke voor de vaststelling en het onderzoek noodzakelijk waren, in rekening te
brengen. Zolang deze kosten niet zijn voldaan, blijft het goed onder beheer van Menn Com / Bas
Derksen.

BETALING 3.0

3.1 Alle betalingen dienen contant voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen is.

3.2 Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan maar om wat voor een reden dan ook van de koop
afziet, wordt de aanbetaling niet gecrediteerd.

3.3 In geval van betaling later dan 8 dagen is de koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de
op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, met een minimum van 1% per maand.

3.4 In geval van niet tijdige betaling zal Menn Com / Bas Derksen de daardoor veroorzaakte gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten van de koper vorderen, zulks met een minimum ad. 15% van het
factuurbedrag.

3.5 Menn Com / Bas Derksen is gerechtigd haar vorderingen op haar koper te verrekenen met de
schulden die Menn Com / Bas Derksen aan die koper heeft, zelfs indien de vorderingen op die koper niet
openbaar zijn.

GARANTIE 4.0

4.1 Menn Com / Bas Derksen geeft op alle bij haar gekochte hardware in principe een omruilgarantie
van 8 dagen.

Alleen onbeschadigde producten uit voorraad kunnen voor zover Menn Com / Bas Derksen het betreffende product nog in voorraad heeft, worden teruggebracht.

Deze omruilgarantie is echter alleen van toepassing indien het product compleet, in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking
zonder gebruikssporen wordt aangeleverd bij Menn Com / Bas Derksen vergezeld van de aankoop
factuur.

De garantietermijn vangt aan vanaf de factuurdatum of aankoop-bon.

4.2 Menn Com / Bas Derksen neemt binnen de omruilgarantietermijn van 8 dagen de gekochte
goederen terug tegen 75% van het factuurbedrag of verstrekt een tegoedbon voor het volledige
factuurbedrag. Tevens worden bij beide opties 12 euro administratie kosten plus de gemaakte extra kosten in rekening gebracht.

4.3 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten
voor heen- en retourzending zijn voor rekening van de koper.

4.4 Indien de koper gedurende de garantietermijn, herstelling of veranderingen aan het geleverde
verricht of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichting jegens Menn
Com / Bas Derksen niet voldoet vervalt genoemde garantieverplichting.

4.5 in geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in de oorspronkelijke staat in de
originele verpakking zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij Menn Com / Bas Derksen
vergezeld van de aankoopfactuur.

4.6 Voor inmiddels op, met name vaste datadragers geïnstalleerde programma’s en opgeslagen data
neemt Menn Com / Bas Derksen geen verantwoording. Koper dient een “back-up” te maken alvorens
hard-software ter reparatie aan te bieden.

4.7 Voor schade of enig ander nadeel ontstaan door onjuist of nalatig gebruik aanvaardt Menn Com /
Bas Derksen geen aansprakelijkheid.

4.8 Menn Com / Bas Derksen behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te
vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren. Het installeren van
programma’s en het overnemen van data op vervangende datadragers behoort niet tot de vervanging.

4.9 Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien er sprake is van aangetoonde
deskundigheid.

4.10 Menn Com / Bas Derksen garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging
en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van
de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantie.

4.11 Menn Com / Bas Derksen is jegens de consument gehouden van garantiebepalingen zoals deze door
de fabrikant zijn verstrekt.

TEKORTKOMINGEN IN GOEDEREN EN DIENSTEN 5.0

5.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, heeft de koper het
recht op kosteloos hertstel door Menn Com / Bas Derksen- naar keuze van Menn Com / Bas Derksenreparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden de tekortkoming is het gevolg van een aan Menn Com / Bas Derksen toe te rekenen oorzaak.

de tekortkoming is aan het licht gekomen binnen 2 maanden bij betreffende gebruikte onderdelen en
binnen 12 maanden bij betreffende nieuwe artikelen na de uitgifte van het artikel of de mededeling dat
een dienst is verricht.

De tekortkoming is binnen 2 weken nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk
aan Menn Com / Bas Derksen medegedeeld.

Eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed if de verichte dienst, storingsopheffing
en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Menn Com / Bas Derksen of met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Menn Com / Bas Derksen Het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet
aan de nakoming is niet blijvend mogelijk.

5.2 Menn Com / Bas Derksen heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij
vervanging vrijkomende onderdelen Blijven/worden eigendom van Menn Com / Bas Derksen

AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING 6.0

6.1 Aanbiedingen door Menn Com / Bas Derksen zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is
gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden.

PRIJZEN 7.0

7.1 De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt Menn Com / Bas Derksen niet, tenzij in de overeenkomst
daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

LEVERPLAATS EN LEVERTIJD 8.0

8.1 het risico van de geleverde zaak is na levering slechts voor de koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BEZITLOOSPANDRECHT 9.0

De eigendom van door leveranciers geleverde zaken verblijft bij de leveranciers, totdat de koper alle
verplichtingen is nagekomen uit hoofde van, overeenkomst, danwel verplichting die voortkomen uit
eerder onderhavige of latere door de leverancier gesloten gelijksoortige overeenkomsten.

Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud
rust, is de koper verplicht Menn Com / Bas Derksen binnen 48 uur na het moment waartop deze
aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en), bij gebreke
waarvan de koper een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van het nog onbetaald gebleven
factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

Menn Com / Bas Derksen is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, haar zaken terug te nemen,
indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de koper machtigt Menn Com / Bas Derksen ,voor
zoveel nodig, door middel van deze overeenkomst de ruimte, waar deze zaken opgeslagen zijn, ertoe te
betreden.

Alle door de leverancier gemaakte kosten ten einde geleverde zaken weer in zijn bezit te
krijgen, komen voor rekening van de koper.

Indien onverhoeds danwel met opzet producten door de koper worden achtergelaten bij Menn Com /
Bas Derksen, houdt zij zich het recht voor deze producten na 3 maanden, zonder melding of opgaaf van
redenen te recyclen .

ZEKERHEID 10.0

10.1 Menn Com / Bas Derksen heeft ten allen tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen voor
de nakoming van zijn verplichting.

Indien de koper weigert of nalaat de door Menn Com / Bas Derksen
gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft Menn Com / Bas Derksen het recht bij schriftelijke
verklaring de overeenkomst te ontbinden.

Voorzover Menn Com / Bas Derksen zaken aan de koper
geleverd had, is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan Menn Com / Bas Derksen te
leveren.

Voorts is hij verplicht alle schade, die Menn Com / Bas Derksen door zijn weigering of nalaten
lijdt, aan Menn Com / Bas Derksen te vergoeden.

RECLAMES OF KLACHTEN 11.0

Reclames met betrekking tot aantallen zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken
moeten binnen 8 dagen Na levering van de zaak schriftelijk bij Menn Com / Bas Derksen worden
ingediend.

Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8
dagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn bij Menn
Com / Bas Derksen schriftelijk worden ingediend.

De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van
gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven genoemde garantietermijn heeft gereclameerd en/of
hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Bij de door de koper bewezen gegronde reclame, kan Menn Com / Bas Derksen naar haar keuze de
artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de koper
vergoeden.

Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.
Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschonen.

DATA EN SOFTWARE VERLIES 12.0

12.1 Voor verlies van data/software tijdens reparatie c.q. onderhoud kan Menn Com / Bas Derksen niet
aansprakelijk worden gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID 13.0

De aansprakelijkheid van Menn Com / Bas Derksen is beperkt tot de netto factuurwaarde van de
geleverde goederen.

Menn Com / Bas Derksen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, verlies
van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

GESCHILLEN 14.0

14.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Bevoegd is uitsluitend de rechtbank te Arnhem.

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leegBekijk winkel
    Call Now Button