MEER INFORMATIE

Algemene Voorwaarden

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en plaats
KVK
BTW
Telefoon
Email

Orbit Locatie Elst
Kleine Molenstraat 8D
6661 ED Elst


085 4000 189
[email protected]

Algemeen

1.1 Alle door Orbit Elst B.V. / Menn Com  gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
1.2 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn inclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.

1.3 Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen, tenzij anders opgegeven en binden Orbit Elst B.V. / Menn Com pas Na schriftelijke bevestiging zijdens Orbit Elst B.V. / Menn Com.

LEVERINGEN 2.0

2.1 Alle door Orbit Elst B.V. / Menn Com te leveren goederen worden verzonden voor rekening van koper, dit met inbreng van vrachtvrije verzendingen. 2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd of de reparatieduur kan de afnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling of de opdracht.

2.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Orbit Elst B.V. / Menn Com vinden, Orbit Elst B.V. / Menn Com tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Orbit Elst B.V. / Menn Com het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Orbit Elst B.V. / Menn Com stelt van een dergelijk besluit de koper in kennis.

2.4 De afnemer dient Orbit Elst B.V. / Menn Com in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren.
2.5 Klachten laten de betalingsplicht van de klant onverlet.
2.6 Bij ter reparatie aangeboden goederen, waarvan blijkt, dat de reparatie niet door Orbit Elst B.V. / Menn Com kan worden uitgevoerd, om welke reden dan ook, behoudt Orbit Elst B.V. / Menn Com zich het recht voor de kosten, welke voor de vaststelling en het onderzoek noodzakelijk waren, in rekening te brengen. Zolang deze kosten niet zijn voldaan, blijft het goed onder beheer van Orbit Elst B.V. / Menn Com.

BETALING 3.0

3.1 Alle betalingen dienen contant voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen is.
3.2 Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan maar om wat voor een reden dan ook van de koop afziet, wordt de aanbetaling niet gecrediteerd.
3.3 In geval van betaling later dan 8 dagen is de koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, met een minimum van 1% per maand.
3.4 In geval van niet tijdige betaling zal Orbit Elst B.V. / Menn Com de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de koper vorderen, zulks met een minimum ad. 15% van het factuurbedrag.
3.5 Orbit Elst B.V. / Menn Com is gerechtigd haar vorderingen op haar koper te verrekenen met de schulden die Orbit Elst B.V. / Menn Com aan die koper heeft, zelfs indien de vorderingen op die koper niet openbaar zijn.

GARANTIE 4.0

4.1 Orbit Elst B.V. / Menn Com geeft op alle bij haar gekochte hardware in principe een omruilgarantie van 8 dagen. Alleen onbeschadigde producten uit voorraad kunnen voor zover Orbit Elst B.V. / Menn Com het betreffende product nog in voorraad heeft, worden teruggebracht. Deze omruilgarantie is echter alleen van toepassing indien het product compleet, in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking zonder gebruikssporen wordt aangeleverd bij Orbit Elst B.V. / Menn Com vergezeld van de aankoop factuur.De garantietermijn vangt aan vanaf de factuurdatum of aankoop-bon.

4.2 Orbit Elst B.V. / Menn Com neemt binnen de omruilgarantietermijn van 8 dagen de gekochte goederen terug tegen 80% van het factuurbedrag of verstrekt een tegoedbon voor het volledige factuurbedrag. Tevens worden bij beide opties 12 euro in rekening gebracht voor gemaakte kosten.
4.3 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van de koper.

4.4 Indien de koper gedurende de garantietermijn, herstelling of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichting jegens Orbit Elst B.V. / Menn Com niet voldoet vervalt genoemde garantieverplichting.
4.5 in geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in de oorspronkelijke staat in de originele verpakking zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij Orbit Elst B.V. / Menn Com vergezeld van de aankoopfactuur.

4.6 Voor inmiddels op, met name vaste datadragers geïnstalleerde programma’s en opgeslagen data neemt Orbit Elst B.V. / Menn Com geen verantwoording. Koper dient een “back-up” te maken alvorens hard-software ter reparatie aan te bieden.
4.7 Voor schade of enig ander nadeel ontstaan door onjuist of nalatig gebruik aanvaardt Orbit Elst B.V. / Menn Com geen aansprakelijkheid.

4.8 Orbit Elst B.V. / Menn Com behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren. Het installeren van programma’s en het overnemen van data op vervangende datadragers behoort niet tot de vervanging. 4.9 Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien er sprake is van aangetoonde deskundigheid.

4.10 Orbit Elst B.V. / Menn Com garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantie.

4.11 Orbit Elst B.V. / Menn Com is jegens de consument gehouden van garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.

TEKORTKOMINGEN IN GOEDEREN EN DIENSTEN 5.0

5.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, heeft de koper het recht op kosteloos hertstel door Orbit Elst B.V. / Menn Com- naar keuze van Orbit Elst B.V. / Menn Com- reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden de tekortkoming is het gevolg van een aan Orbit Elst B.V. / Menn Com toe te rekenen oorzaak.


de tekortkoming is aan het licht gekomen binnen 2 maanden bij betreffende gebruikte onderdelen en binnen 12 maanden bij betreffende nieuwe artikelen na de uitgifte van het artikel of de mededeling dat een dienst is verricht.

De tekortkoming is binnen 2 weken nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan Orbit Elst B.V. / Menn Com medegedeeld.

Eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed if de verichte dienst, storingsopheffing en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Orbit Elst B.V. / Menn Com of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Orbit Elst B.V. / Menn Com Het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de

Nakoming is niet blijvend mogelijk.
5.2 Orbit Elst B.V. / Menn Com heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen Blijven/worden eigendom van Orbit Elst B.V. / Menn Com

AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING 6.0

6.1 Aanbiedingen door Orbit Elst B.V. / Menn Com zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden.

PRIJZEN 7.0

7.1 De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt Orbit Elst B.V. / Menn Com niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

LEVERPLAATS EN LEVERTIJD 8.0

8.1 het risico van de geleverde zaak is na levering slechts voor de koper.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BEZITLOOSPANDRECHT 9.0

De eigendom van door leveranciers geleverde zaken verblijft bij de leveranciers, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen uit hoofde van, overeenkomst, danwel verplichting die voortkomen uit eerder onderhavige of latere door de leverancier gesloten gelijksoortige overeenkomsten.
Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de koper verplicht Orbit Elst B.V. / Menn Com binnen 48 uur na het moment waartop deze aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en), bij gebreke waarvan de koper een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van het nog onbetaald gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

Orbit Elst B.V. / Menn Com is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, haar zaken terug te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de koper machtigt Orbit Elst B.V. / Menn Com ,voor zoveel nodig, door middel van deze overeenkomst de ruimte, waar deze zaken opgeslagen zijn, ertoe te betreden. Alle door de leverancier gemaakte kosten ten einde geleverde zaken weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de koper.

Indien onverhoeds danwel met opzet producten door de koper worden achtergelaten bij Orbit Elst B.V. / Menn Com, houdt zij zich het recht voor deze producten na 3 maanden, zonder melding of opgaaf van redenen te recyclen .

ZEKERHEID 10.0

10.1 Orbit Elst B.V. / Menn Com heeft ten allen tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichting. Indien de koper weigert of nalaat de door Orbit Elst B.V. / Menn Com gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft Orbit Elst B.V. / Menn Com het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voorzover Orbit Elst B.V. / Menn Com zaken aan de koper geleverd had, is deze verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan Orbit Elst B.V. / Menn Com te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die Orbit Elst B.V. / Menn Com door zijn weigering of nalaten lijdt, aan Orbit Elst B.V. / Menn Com te vergoeden.

RECLAMES OF KLACHTEN 11.0

Reclames met betrekking tot aantallen zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen Na levering van de zaak schriftelijk bij Orbit Elst B.V. / Menn Com worden ingediend.
Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn bij Orbit Elst B.V. / Menn Com schriftelijk worden ingediend.

De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven genoemde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
Bij de door de koper bewezen gegronde reclame, kan Orbit Elst B.V. / Menn Com naar haar keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de koper vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschonen.

DATA EN SOFTWARE VERLIES 12.0

12.1 Voor verlies van data/software tijdens reparatie c.q. onderhoud kan Orbit Elst B.V. / Menn Com niet aansprakelijk worden gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID 13.0

De aansprakelijkheid van Orbit Elst B.V. / Menn Com is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen.
Orbit Elst B.V. / Menn Com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

GESCHILLEN 14.0

14.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is uitsluitend de rechtbank te Arnhem.

Algemene voorwaarden Orbit Elst B.V. / Menn Com